قلمرویی در بی کرانگی خشک سالی - نگاهی به عکس محمد صفرپور

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۷ اول آذر

زن خمیده روستایی در میانه تصویر به درو کردن خرمن و چیدن ناچیز محصول زراعت خود مشغول است. قطعه زمینش تنها حلقه سبز باقی مانده ایست که می تواند بدان دلخوش کند. قلمرو کوچکی که تنها دارایی او و مردمان سرزمین جنوب ایران است. در پشت سر تا چشم کار می کند، خشکسالی است. قحطی و بی آبی همچون لشکریان مغول می تازند و هجوم می آورند تا تتمه دارایی این مردمان را هم ببلعند.

محمد صفرپور عکاسی جوانی ست که خشکسالی را برای عکاسی انتخاب کرده است. خودش می گوید که انگیزه انجام هر کاری، نیاز است، و نیاز او برای انجام کار هنری و عکاسی همان احساس لذتی ست که از آن می برد.

کارهای او عمدتا در خواف و سیستان و بلوچستان عکاسی شده است. کاری که نیازمند سفر به مناطق دوردست و محروم کشور است. خشکسالی و بی آبی دغدغه جدیدی ست که دارد گریبان انسان و بالاخص ایرانیان را می گیرد. استان های محرومی چون سیستان و بلوچستان، همیشه با چنین مشکلاتی گریبان گیر بوده اند. و هر چه بیشتر می گذرد، وضع وخیم تر می شود. در عکسی که از مجموعه کارهای او انتخاب شده، قطعه زمینی که زن روستایی در حال چیدن محصول است، در برابر محیط برهوت و خشک پشت سر، ناچیز و کوچک به چشم می آید. زن روستایی، در موقعیتی قرار گرفته که گویی قرار است با هجمه خشکسالی که از پشت سر می آید غافلگیر شود. انگار خشکی او را احاطه کرده و او بی خبر است. عکاس زاویه دید بسیار مناسبی را انتخاب کرده. زمین برهوتی که نمادی از بی آبی و قحطی ست، تا بیکرانه های دشت و خط افق ادامه پیدا کرده است. و هر چه می گذرد، این قطعه زمین، همچون جزیره ای که در حال غرق شدن باشد، کوچک و کوچک تر می شود. رنگ زرد و بی حال عکس، گواه حال و روز مردمان آن نواحی ست. انگار دیگر نایی برای کشت کردن هم نمانده. صفر پور اوج لذت کار هنری را در به انجام رساندن رسالتی که به عقیده او هنر دارد، می بیند، و شاید به تصویر کشیدن چنین قصه ناخوشایدنی از مردمان جنوب، همان رسالت کار اوست.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo