درباره سائول لایتر

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

پیرمرد لم داده روی صندلی و بازی گوشی می کند. با آن جوراب های قرمز و آن پولوور مندرس و کفش های کودکانه اش. مدام کف دستش را روی صورتش می کشد. نمی دانم خسته است یا چی! جواب سوال ها را یکی در میان می دهد. دست خودش نیست، خنده اش می گیرد. انگار همه جلسه برایش یک شوخی کودکانه بیش نیست. مجری برنامه محترمانه از او می خواهد که خاطره گویی را کنار بگذارد تا به موضوع عکاسی برگردند. مردم منتظرند. اصلا برای همین هم هست که دعوت شده. دعوت شده تا راجع به فوت کوزه گری اش بگوید. از این که چگونه اینطور عکس هایش آدم ها را جادو کرده، خواب کرده و اسمش را در زمره پیشتازان عکاسی رنگی خیابانی مدرن سر زبان ها آورده است.

سائول لایتر* جوری راحت و بی خیال روی صندلی لم داده و پاهایش را دراز کرده که انگار فقط آمده تا فنجانی چایی بخورد و خاطره گویی کند. حوصله سوال های فنی حضار را ندارد. در قید و بند بحث های تکنیکی نیست. مجری دوباره رویش را به سائول می کند و می پرسد .

“می تونم بپرسم چطور شد که به این دید متفاوت در عکاسی رسیدی؟”

سائل این بار سعی می کند حواسش را جمع کند. گیج به مجری نگاه می کند و انگار که سوال عجیبی به گوشش خورده باشد، می گوید.

“راستش .. من جور دیگری بلد نیستم عکس بگیرم”

پیرمرد مثل بچه ها می ماند. جوابش هم همینطور. کودکانه است. مثل بچه ها نگاه می کند. کنجکاو و ساده و بی قضاوت. در اسارت این قانون و آن تکنیک و فلان سبک عکاسی نمانده است. با دلش نگاه می کند و عکس می گیرد. برای جور دیگر دیدن تقلا نمی کند. خودش است. کسی چه می داند. اصلا شاید همین نگاه بی قضاوتش، میان او و مخاطبانش پل زده باشد.

*Saul Leiter
Based on Saul Leiter conversation with Vince Aletti, School of Visual Arts, NYC, 2013
Photo: https://www.youtube.com/watch?v=GLUwFf4iv9E



www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo