مهمانی خداحافظی - هامون و ماهی بزرگ

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

هامون* و ماهی بزرگ** هر دو شبیه هم تمام می شود. در آخر داستان، حمید هامون و ادوارد بلوم (شخصیت های اصلی داستان) هر دو یک مهمانی ترتیب می دهند، یک مهمانی خداحافظی. در آخر قصه، مهمان های زندگی شان، چه خوانده و چه ناخوانده، چه زشت و چه زیبا، قداقد به تماشا ایستاده اند. دارند برای قهرمان قصه خود دست تکان می دهند و پای می کوبند، می خندند و اشک می ریزند. دارند برایش بدرود می فرستند و بدرقه اش می کنند.

اما تفاوت در این است که یکی می شود ماهی بزرگ دریاچه زندگی، و آن دیگری صید صیاد سرنوشت. یکی می شود ماهی آزاد آرزوهایش و دیگری اسیر تا همیشه سودای رسیدن. آدم های زندگی حمید هامون و دیوید بلوم، از مهشید و دبیری و آقای سماواتی تا سندرا، ویلیام و جنی و دیگران همه و همه توی خیال و خواب هر روزشان قدم زده اند، نقش و نقشه آفریده اند و ساخته ذهن و زبان و زندگی قهرمان خویش اند. گویی تحفه راه رفته و چکیده قصه نوشته شده این دو نویسنده اند. یکی داستان ناکامی عشق و سرنوشت محتوم به مسافر بودنش را نوشته و آن دیگری قصه باورنکردنی قهرمان بازی هایش را.

حمید هامون، از نیمه راه عاشقی مهشید و پیدا کردن علی بر نمی گردد. دیوید بلوم از قصه گویی و ماجراجویی حتی اگر تنها شنونده اش، پسرک خردسالش باشد، عقب نمی نشیند. هر دو راه را تا آخر می روند. اما یکی می رسد، یکی گم می شود. یکی مقصد دارد و دیگری مقصود. یکی ماهی بزرگی می شود، به آب می زند و آزاد می شود، آن یکی به تور طریق و تردید گرفتار می آید. دیوید بلوم فیلم زندگی خود را تا آخر کارگردانی می کند، حمید هامون، آن را بازیگری. چه حمید هامون باشیم، چه دیوید بلوم، چه ماهی بزرگ شویم و چه گمشده راه رسیدن، در آخر همه یک مهمانی خداحافظی بده کاریم.

*Hamoun, movie by Dariush Mehrjui
**Big Fish, movie by Tim Burton
Photo:http://trending.com/images/2018-09-24/town-of-spectre-alabama-built-for-the-movie-big-fish-is-still-upwww.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo